Άρθρο του Κου Τερζόπουλου στο REAL HEALTH

Η υγεία δεν είναι το μοναδικό ζητούμενο – αυτά που χρειάζονται είναι η διαύγεια πνεύματος και η ανεξαρτησία κινήσεων. Ο Σπ. Τερζόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Pharmacenter – Health Aid, και αντιπρόεδρος του ΣΕΣΔΙ (Συνδέσμου Επιχειρήσεων Συμπλη- ρωμάτων Διατροφής), εξηγεί γιατί τα συμπλη- ρώματα υγείας είναι απόλυτα απαραίτητα όσο περνούν τα χρόνια: «Οποιαδήποτε ισορροπημένη διατροφή και να ακολουθήσει κανείς, δεν επαρκεί για την αφο- μοίωση των απαραίτητων στοιχείων από τον ορ- γανισμό, πολύ δε περισσότερο στους πιο μεγά- λους σε ηλικία που οφείλουν να καταναλώνουν φυσικά διατροφικά συμπληρώματα και βιταμί- νες έτσι ώστε να αποτρέψουν τις μεταβολικές ελ- λείψεις του οργανισμού (metabolic disorders). Η υγεία σπάνια συμβαδίζει απόλυτα με την ηλι- κία και το αντίστροφο, όσο μεγαλώνει κανείς λι- γοστεύουν οι πιθανότητες να είναι 100% υγιής. Βέβαια, σήμερα, η εξέλιξη της ιατρικής κάνει θαύματα και αποφεύγονται πολλά προβλήμα- τα υγείας με την πρόοδο της επιστήμης.